Lejre Kommune giver HOFOR tilladelse til vandindvinding og pejleboring i Allerslev

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune giver grønt lys til HOFOR A/S for pejleboring og midlertidig vandindvinding i Allerslev

Lejre Kommune har truffet beslutning om at give HOFOR A/S tilladelse til etableringen af en ny pejleboring som erstatning for en tidligere anlægget pejleboring. Denne tilladelse er blevet givet med det formål at sikre kontinuitet i grundvandsmonitoreringen ved adressen Slangealléen 2, 4320 Lejre, beliggende på matrikel 1t, Ledreborg Hgd., Allerslev.

Det nye tillæg til tilladelsen omfatter ligeledes retten til midlertidig vandindvinding, som primært vil blive brugt til renpumpning i forbindelse med etableringen af pejleboringen. Denne tilladelse er central for at sikre, at vandindvindingen ikke påvirker grundvandsressourcerne negativt.

Afgørelsen om denne tilladelse blev nedfældet og offentliggjort den 4. april 2024, og markerer således et vigtigt skridt for både HOFOR A/S og miljøovervågningen i kommunen.

Der er også lagt vægt på åbenhed omkring klageprocedurer. Denne tilladelse, som er givet under vandforsyningsloven, kan ifølge de gældende regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede inkluderer direkte ansøgeren, men også nationale organisationer såsom Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk, samt enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Kommunikationen understreger vigtigheden af den fulde klagevejledning, der er fastholdt i tilladelsen, for at sikre gennemsigtighed og mulighed for indsigt.

Lejre Kommunes tilladelse til HOFOR A/S om etablering af pejleboring og tilladelsen til midlertidig vandindvinding signalerer et fortsat fokus på grundvandsbeskyttelse og monitorering. Afgørelsen bidrager samtidig til at fremme en ansvarlig håndtering af lokale vandressourcer.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/april/afgorelse-om-tilladelse-til-pejleboring-og-midlertidig-grundvandsindvinding/

Kilde: Lejre Kommune